Przydatne komendy

Szukanie po dysku:
# indeksujemy dysk
sudo updatedb.mlocate

# szukamy na dysku
sudo locate [nazwa której szukamy na dysku]

Zamiana tekstu w pliku:
sudo sed -i 's/[tekst który chcemy zastąpić]/[nowy tekst]/g' [nazwa pliku]

Rozwiązanie konfliktów we wszystkich plikach pom.xml:
grep '<<<' * -lr | grep pom.xml | xargs -n 1 git checkout --ours

# konwersja znaków końca linii - Windows -> Unix
sudo sed -i 's/\r//' filename

Linux+Tomcat+VirtualHost

 1. Pobieramy ze strony http://httpd.apache.org/download.cgi serwer apache httpd. Wersja 2.2.x wystarczy.
 2. Wypakować, przejść do folderu httpd-2.2.x
 3. Wpisać komendę
  ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-rewrite=shared --enable-proxy=shared
 4. Po pomyślnym wykonaniu komendy, należy zainstalować aplikację: sudo make i sudo make install
 5. Pobieramy mod_jk ze strony http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi
 6. Wypakować, przejść do folderu tomcat-connectors-x/native
 7. Wpisać komendę
  ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs

  (wymagany jest g++ [sudo apt-get install g++])

 8. Po pomyślnym wykonaniu komendy, należy zainstalować aplikację: sudo make i sudo make install
 9. Następnie przechodzimy do katalogu /usr/local/apache/conf/
 10. Tworzymy plik workers.properties: sudo gedit workers.properties
 11. Wpisujemy do niego:
  worker.list=tomcat1worker.tomcat1.type=ajp13
   worker.tomcat1.port=8009
   worker.tomcat1.host=localhost</pre> Port pochodzi z pliku /../apache-tomcat/conf/server.xml -> <pre><!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
   <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" /></pre></li>
  	<li>Następnie otwieramy plik /usr/local/apache/conf/httpd.conf i przechodzimy na koniec pliku</li>
  	<li>Wklejamy następujący kod: LoadModule jk_module modules/mod_jk.soJkWorkersFile conf/workers.propertiesJkLogFile logs/mod_jk.log
   JkLogLevel emerg
   JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
   JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
   JkRequestLogFormat "%w %V %T"
 12. Teraz można w końcu skonfigurować Vhosta 😀
 13. W pliku /usr/local/apache/conf/httpd.conf szukamy linii z Listen 80
 14. Pod nią wklejamy NameVirtualHost *:80
 15. A następnie konkretną konfigurację VHOST: 
  <VirtualHost *:80>
  ServerName app.adres.pl
  JkMount  /app* tomcat1
  </VirtualHost></div>
  
 16. Startujemy apache httpd /usr/local/apache/bin/ -> sudo ./apachectl start
 17. Można testować 😀

Ubuntu 12.04 – instalacja Eclipse :)

1. Ściągamy najnowszą wersję Eclipse JEE z eclipse.org
2. Wypakowujemy – tar xzf eclipse-xxx.tar.gz
3. Przenosimy do folderu /opt/

mv eclipse /opt/
sudo chown -R root:root eclipse
sudo chmod -R +r eclipse

4. Tworzymy wykonywalny plik dla eclipse’a

sudo touch /usr/bin/eclipse
sudo chmod 755 /usr/bin/eclipse
sudo nano /usr/bin/eclipse

4.1. Przekopiowujemy i zapisujemy:

#!/bin/sh
#export MOZILLA_FIVE_HOME="/usr/lib/mozilla/"
export ECLIPSE_HOME="/opt/eclipse"

$ECLIPSE_HOME/eclipse $*

5. Tworzymy element menu

sudo nano /usr/share/applications/eclipse.desktop

5.1. Przekopiowujemy i zapisujemy:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Eclipse IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;Application;Development;
StartupNotify=true

6. Odpalamy Eclipse

/opt/eclipse/eclipse -clean &

Źródło: http://colinrrobinson.com/technology/install-eclipse-ubuntu/

Wypakować eclipse do /opt/eclipse

sudo echo "/opt/eclipse/eclipse -vmargs -Xmx650M $*" > ~/eclipse && sudo chmod a+rx ~/eclipse &&sudo mv ~/eclipse /usr/bin

sudo kate /usr/share/applications/eclipse.desktop

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse JEE
Comment=Eclipse JEE IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;
StartupNotify=true

Kubuntu: http://www.nazgee.eu/pl/blog/najnowszy-eclipse-pod-ubuntu