Brakujące podpisy paczek w apt-get (keymissing)

sudo su

i potem

apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep "NO_PUBKEY" /tmp/keymissing |sed "s/.*NO_PUBKEY //"); do echo -e "\nProcessing key: $key"; gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $key && sudo gpg --export --armor $key | apt-key add -; done

Dodaj komentarz

*